لطفا پس از ارسال حداقل 30 درصد از کل مبلغ شهریه دوره مورد نظر به یکی از حساب های ذکر شده در زیر، از طریق راه های ارتباطی مذکور به آموزشگاه اطلاع دهید.

1 - 6037-9972-1597-8462 به نام زهرا عموئی اسرمی بانک ملی
2 - 6221-0612-0903-0743 به نام علی صادقی بانک پارسیان